Przejdź do treści

Statut


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Geocaching Warszawa” i w dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Nazwa Stowarzyszenia i jego logo są prawnie zastrzeżone.

§2


1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie 02-995 przy ul. Sągi 3.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.


§3

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do KRS.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której cały dochód przeznaczony jest na ich realizację.

§5

1. Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.
2. Stowarzyszenie może powoływać fundacje i być członkiem związku stowarzyszeń.
3. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
2. Przewiduje się możliwość zatrudniania pracowników, także spośród członków Stowarzyszenia, do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.


§7


1. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania jedynie majątkiem własnym.
2. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.


§8


Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§9


Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) upowszechnianie wiedzy o geocachingu, wszelkich aspektach jego funkcjonowania i organizacji,
2) popularyzacja i rozwój geocachingu jako powszechnie dostępnej, zorganizowanej i innowacyjnej formy turystyki, wykorzystującej technologie IT,
3) ochrona środowiska oraz kształtowanie właściwego stosunku do niego,
4) promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
5) zwiększenie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia optymalnej efektywności poczynań na rzecz ochrony środowiska,
6) promowanie i popularyzacja historii oraz kultury kraju i regionu,
7) promowanie i poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych kraju i regionu,
8) popularyzowanie postawy zaangażowania w ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego kraju i regionu,
9) popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii satelitarnych,
10) wzbogacanie zasobów sieci Internet o treści edukacyjne związane z geocachingiem, turystyką, historią, ochroną środowiska i technologiami satelitarnymi,
11) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
12) wspomaganie wychowania i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,
13) aktywizacja osób starszych,


§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi geocachingiem,
2) poszerzanie grona uczestników i sympatyków aktywności związanych z geocachingiem,
3) organizowanie lub inicjowanie:
a. spotkań, zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych, odczytów spotkań autorskich, wystaw, konkursów, projektów wynikających z celów Stowarzyszenia,
b. wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia,
c. różnorodnych działań na rzecz świadomości historycznej oraz znajomości dziedzictwa narodowego kraju,
4) organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku, ze specjalnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży oraz osób starszych,
5) organizowanie różnych form działalności sprzyjającej:
a. poznawaniu zabytków i miejsc historycznych oraz zdobywaniu wiedzy na ich temat,
b. poznawaniu przyrody żywej i nieożywionej oraz zdobywaniu wiedzy na temat jej powstawania, funkcjonowania i roli w życiu człowieka,
6) inicjowanie i organizowanie działań społecznych sprzyjających ochronie środowiska,
7) zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy jego stanu,
8) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska,
9) prowadzenie działalności wydawniczej, także w Internecie, w zakresie materiałów popularyzatorskich, dokumentacji działań, dokumentacji archiwalnej, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie geocachingu, turystyki, świadomości historycznej, ochrony środowiska i innych form aktywnego
wypoczynku,
10) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami, towarzystwami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
11) informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach
za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym Internetu, oraz własnych wydawnictw,

12) współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu w zakresie związanym z celami Stowarzyszenia.


§11


Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych. Działalność odpłatna dotyczy przede wszystkim §10 pkt. 3), 4) i 9).

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§13

1. Członkami Stowarzyszenia są:
1) Członkowie zwyczajni – osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, akceptujące cele Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską
2) Członkowie wspierający – osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną, rzeczową lub finansową na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.
3) Członkowie honorowi – nie będący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkowie założyciele, podpisujący niniejszy Statut, wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.
3. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

§14


1. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
2) podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami Statutu,
3) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
4) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
5) legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnego zaangażowania w realizację celów Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składki członkowskiej,
4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.


§15


1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:
a. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu,
b. zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c. legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek:
a. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. aktywnego zaangażowania w realizację celów Stowarzyszenia,

c. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
d. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
3. Członkowie honorowi mają obowiązek:
a. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia,
b. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia w zakresie odnoszącym się do członków honorowych.
4. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
5. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.


§16


1. Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów członków Zarządu na podstawie złożonej pisemnie deklaracji członkowskiej. Deklaracja może być złożona za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Stowarzyszenia lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje się uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§17


1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje w razie:
1) rezygnacji członka zgłoszonej Zarządowi; rezygnację taką składa członek pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Stowarzyszenia lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia,
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy,
3) skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów członków Zarządu z powodu niewywiązywania się z obowiązków w §14 punkt 2.
4) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
5) utraty praw publicznych,
6) śmierci członka,
7) rozwiązania się Stowarzyszenia.
2. Uchwała Zarządu o skreśleniu z listy członków doręczana jest pisemnie osobiście, pocztą lub przez e-mail na adres podany przez członka.

§18


Członkostwo wspierające ustaje w razie:
1) rezygnacji członka zgłoszonej Zarządowi; rezygnację taką składa członek pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Stowarzyszenia lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia,
2) skreślenia, dokonanego uchwałą Zarządu, z powodu nieprzestrzegania postanowień określonych w §15, ust. 2,
3) utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
4) śmierci członka,
5) rozwiązania się Stowarzyszenia.

§19


Godność członka honorowego ustaje na skutek:
1) rezygnacji członka zgłoszonej Zarządowi; rezygnację taką składa członek pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Stowarzyszenia lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia,
2) pozbawienia członkostwa przez Walne Zebranie za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia,
3) utraty praw publicznych,
4) śmierci członka,
5) rozwiązania się Stowarzyszenia.

§20


Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem;
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem;
 3. Komisja Rewizyjna.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§22

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, a w szczególności:
  1) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  2) podejmowanie uchwał o przystępowaniu do innych organizacji, stowarzyszeń lub spółek,
  3) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
  4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  5) opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
  6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
  7) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  8) podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego,
  9) ocena Zarządu na podstawie sprawozdania z działalności oraz udzielenie absolutorium Zarządowi,
  10) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia statusu organizacji pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 3. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę obecnych z zastrzeżeniem §36.

§23

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz w roku, w ciągu 6 pierwszych miesięcy danego roku.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
 5. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Nadzwyczajne Walne Zebranie.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.

§24

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 4. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie. Rezygnację taką składa członek władz pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Stowarzyszenia lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia.
 5. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie (nie pobierają wynagrodzenia z tego tytułu).

ZARZĄD

§25

 1. Zarząd składa się z 3–6 osób.
 2. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§26

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w kwartale i zwoływane są przez Prezesa lub Sekretarza.
 2. Termin posiedzenia Zarządu jest podawany do wiadomości członkom Komisji Rewizyjnej.
 3. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół wraz z listą obecności.

§27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznym Walnego Zebrania,
 4. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
 5. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków,
 6. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
 7. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
 8. zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
 9. ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia,
 10. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 11. występowanie z wnioskami o dotacje,
 12. uchwalanie regulaminów wewnętrznych z zastrzeżeniem §33,
 13. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 14. zatrudnianie pracowników,
 15. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 16. podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej z zastrzeżeniem §31 punkt 6,
 17. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
 18. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 19. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.

§28

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego kierownika (dyrektora).
 2. Kierownik (dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu uchwalanego przez Zarząd.
 3. Regulamin pracy Biura podlega ocenie i zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu. Walne Zebranie może zobowiązać Zarząd do zmiany regulaminu pracy Biura wskazując punkty, które powinny ulec zmianie.

KOMISJA REWIZYJNA

§29

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół wraz z listą obecności.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego.
 6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem lub w przypadku braku Zarządu,
 3. występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 4. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
 5. wybór podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 6. wyrażanie zgody na podjęcie przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej w określonym zakresie.

§32

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw oraz usunięcia stwierdzonych uchybień.

§33

Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§34

 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1) wpływy ze składek członkowskich,
  2) zapisy, darowizny,
  3) wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
  4) wpływy z aukcji,
  5) dotacje budżetowe, subwencje,
  6) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
  7) dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
  8) wpływy z działalności gospodarczej.
 2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia powinny być wpłacane na konto bankowe Stowarzyszenia i na nim przechowywane.
 3. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
 4. W Stowarzyszeniu zabrania się:
  1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

§35

Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, niezbędne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub skarbnika.

Rozdział VI

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§36

 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności:
  1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,
  2) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

§38

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub jego zmian.