Przejdź do treści

Cele

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, naszym celem jest:

 1. upowszechnianie wiedzy o  geocachingu,  wszelkich  aspektach  jego funkcjonowania i organizacji,
 2. popularyzacja  i rozwój geocachingu  jako  powszechnie  dostępnej, zorganizowanej i innowacyjnej formy turystyki, wykorzystującej technologie informatyczne,
 3. ochrona środowiska oraz kształtowanie właściwego stosunku do niego,
 4. promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
 5. zwiększenie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia optymalnej efektywności poczynań na rzecz ochrony środowiska,
 6. promowanie i popularyzacja historii oraz kultury kraju i regionu,
 7. promowanie i poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych kraju i regionu,
 8. popularyzowanie postawy zaangażowania w ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego kraju i regionu,
 9. popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii satelitarnych,
 10. wzbogacanie zasobów sieci Internet o treści edukacyjne związane z geocachingiem, turystyką, historią, ochroną środowiska i technologiami satelitarnymi,
 11. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 12. wspomaganie wychowania i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,
 13. aktywizacja osób starszych,