Cele

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, naszym celem jest:

1) upowszechnianie wiedzy o  geocachingu,  wszelkich  aspektach  jego funkcjonowania
i organizacji,

2) popularyzacja  i rozwój geocachingu  jako  powszechnie  dostępnej, zorganizowanej
i innowacyjnej formy turystyki, wykorzystującej technologie IT,

3) ochrona środowiska oraz kształtowanie właściwego stosunku do niego,

4) promowanie idei zrównoważonego rozwoju,

5) zwiększenie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia optymalnej efektywności poczynań na rzecz ochrony środowiska,

6) promowanie i popularyzacja historii oraz kultury kraju i regionu,

7) promowanie i poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych kraju i regionu,

8) popularyzowanie postawy zaangażowania w ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego kraju i regionu,

9) popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii satelitarnych,

10) wzbogacanie zasobów sieci Internet o treści edukacyjne związane z geocachingiem, turystyką, historią, ochroną środowiska i technologiami satelitarnymi,

11) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

12) wspomaganie wychowania i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,

13) aktywizacja osób starszych,